Üzletszabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az N&N 2001 Betéti Társaság(székhelye: 8900, Zalaegerszeg Hock János út 19, adószáma: 20947761-2-20, cégjegyzékszám: 20-06-036587 a továbbiakban: Szolgáltató) és az N&N2001 Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1. A Szolgáltató adatai:
• Székhely és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg Hock János út 19.
• Üzlet, bemutatóterem, Ügyfélszolgálat és ügyintézés helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Hock János út 19.
• Telefonszám: 06-92-312-825
• Faxszám: 06-92-312-825
• Képviselő: Nagy András
• Adószám: 20947761-2-20
• Cégjegyzékszám: 20-06-036587
• Bejegyző Bíróság:Zala Megyei cégbíróság, 8900 Zalaegerszeg Deák tér 7.
• Bankszámlaszám: MKB Bank, 10300002-10509145-49020017
• E-mail:
• Honlap: www.enesen.hu

1.1
• Tárhelyszolgáltató: Matrixonline.hu Kft
• Székhelye:8989 Dobronhegy, Petőfi utca 1.
• Központi ügyintézésének helye:8900 Zalaegerszeg, Kispest u 9.1/4.
  Cégjegyzék száma:20-09-07041

1.2   Üzlet elérhetősége:
• Üzlet helye: 8900, Zalaegerszeg Hock János út 19,
• Üzlet nyitvatartási ideje: H-P: 8.00-16.00,Sz:8.00-12.00
• Telefon: 06-92-312-825
• Fax: 06-92-312-825
• Internet cím: www.enesen.hu
• E-mail:


2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www.enesen.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra.
A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, a 2013 évi V.törvény (PTK) és a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szabályozza.   A rendelet elérhető a következő helyen: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
2.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy a Weboldalon, vagy elektronikus levélben. Az áru megvásárlásával létrejött szerződés a Felek között magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéseket a Szolgáltató iktatja, és a szerződés létrejöttének évét követő ötödik év december 31-ig megorzi.

2.5 Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

1.    Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

2.    Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az   e-mail címen. Fontos, hogy a rendelést követően ezt haladéktalanul tegye meg.
 


3. Regisztráció
3.1.
A regisztráció a Weboldal fooldalán található „Regisztráció” menüpont alatt történhet az alábbi (kötelezo) adatok megadásával:
- személyes adatok:
• E-mail cím
• Választott jelszó
• Jelszó megerősítése
• Vezetéknév
• Keresztnév
• Település
• Irányítószám
• Közterület és házszám
• Telefonszám

- szállítási adatok:
• Szállítási név/Cégnév
• Település
• Irányítószám
• Közterület és házszám
• Értesítési telefonszám
- számlázási adatok:
• Név
• Település
• Irányítószám
• Közterület és házszám
• Adószám, ha a vásárló rendelkezik adószámmal.
A regisztráció a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található visszaigazolással válik érvényessé.
3.2. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók az „Adataim” menüpont alatt.  Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván az Ügyfél adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg a rendelés leadását követő munkanap reggel 8:00 óráig. Az ebből adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.
3.3. A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevői és rendelési adatok, szerződések nyilvántartásán, számlázáson  kívül más célra nem használja fel. Előbbiek alól kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, értesítési telefonszám) átadása, az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek kiszolgáláshoz igénybevett alvállalkozók részére a feltétlenül szükséges személyes adatok átadására, azzal a megkötéssel, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is biztosítják az adatok védelmét. Az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul.
3.4. A nem aktív regisztrációkat az utolsó belépéstől számított 365 nap után Szolgáltató törli.
3.5. A Szolgáltató jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a már regisztrált Ügyfél regisztrációját törölni.
3.6. A Webáruházba való regisztrációval az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerint jár el.
4. A szerződés tárgya
4.1. A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik.  A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben, telefonon érdeklődhet a Szolgáltatónál.
4.2. Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.
4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól.
Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.
5. A megrendelés
5.1. Bár a Webáruházat bárki látogathatja, megrendelést csak regisztrált ügyfél adhat (lásd jelen ÁSZF 3. pontja). A megrendelés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található „Megrendelésed fogadtuk” („Fogadott e-mail”) válik érvényessé. Amennyiben a visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. Szolgáltató minden esetben e-mailt küld „Rendelés visszaigazolás” tárggyal a rendelésről, amely tartalmazza a fizetendő összeget (adóval növelt), a szállítási költséget, az esetleges kedvezmények figyelembevételével, valamint tájékoztatást ad a várható szállítás napjáról. Szolgáltató „Rendelés visszagazolás” e-mailt a várható teljesítés időpontjának figyelembevételével legkésőbb a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül köteles megtenni. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.
5.2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5.3. A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon a „Vásárlás menete” menüpont alatt található.Megrendelés leadásával az Ügyfél elfogadja a fizetési kötelezettséggel járó megrendelést.
6. Fizetési feltételek
6.1. A Szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Ügyfélnek:
• utánvétel: fizetés készpénzben a szállítmányozó képviselőjének a megrendelt termék átvételekor;
• banki átutalás: a Szolgáltató által küldött rendelés-visszaigazolásban megadott összeget kell előre, a megrendelt termék kiszállításának megkezdése előtt, átutalni a Szolgáltató bankszámlájára (jelen ÁSZF 1. pont).
• személyesen az üzletben (jelen ÁSZF 1.pont).
A fizetési módot az Ügyfélnek kell megadnia a rendelés folyamán.
6.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelműen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.
7. Szállítási feltételek
7.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított 10 munkanap.
7.2. Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van-e még lehetőség a rendelések összevonására.
7.3. A kiszállítás díja az Ügyfelet terheli, kivéve azokat az eseteket, ahol ezt a Szolgáltató külön jelzi.
7.4. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját.
7.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.
7.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak az Ügyfél javára térhet el.
8. Elállás joga, módja, következményei
8.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a értelmében az Ügyfél a szerződéstől  tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.Az Ügyfél az elállási jogát a szerződésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.Az Ügyfélnek a terméket haladéktalanul,de legkésőbb 14 napon belül vissza kell juttatnia.Ha az Ügyfél nem a legkevésbé költséges , szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.Elállás esetén az Ügyfelet a termék visszaküldésének költsége terheli.Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
8.2. Amennyiben az Ügyfél gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles haladéktalanul ,de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az összeg visszatérítése az Ügyfél által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. Az Ügyfél által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél a rendelést postai úton vagy futárszolgálattal  vagy személyesen juttathatja vissza a Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelés visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a visszaküldés költségeit a Szolgáltató nem vállalja át.
Visszaküldés címe: N&N 2001 Bt, 8900 Zalaegerszeg Hock János út 19
A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
8.4. Az elállási jog gyakorlása estén az Ügyfélnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

8.5.A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére
vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpo
ntja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
Kelt:

9. Garancia, szavatosság
9.1. A vásárlástól számított hat hónapon  belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok az Ügyfél számára felismerhetőek voltak.

9.2. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
9.3. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
9.4. A termék visszaküldésének költségét a ebben az esetben is a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
10.Kellékszavatosság
10.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
10.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

10.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
10.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.5.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.Termékszavatosság
11.1. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
11.2. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
• Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követoen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület. A termékek minoségével, biztonságosságával és a termékfelelosségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzodés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

•  Zala Megyei Békéltető Testület
• Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
• Telefonszáma: (92) 550-514
• Fax száma: (92) 550-525
• E-mail cím:

• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
13. Vegyes rendelkezések
13.1. A Szolgáltató által muködtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelossége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkezo bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelos.
13.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerzodési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés elott kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerzodési Feltételektol.
13.3. Jelen Általános Szerzodési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi 5. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy szerzodéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsodlegesen békésen kívánnak eljárni.
Zalaegerszeg.2014.09.09